Privatumo politika

    Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB "Ekoproduktas", kodas 148356092, Tinklų g. 7A, Panevėžys, Tel.:8 678 00981, el.p. buhalterija@ekoproduktas.com

 

 

      Šiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau Taisyklės) pateikiama informacija, kaip UAB „EKOPRODUKTAS“, tvarko asmens duomenis, užtikrinant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

 

UAB „EKOPRODUKTAS“, darbuotojai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių, turi būti pasirašytinai su jomis supažindinti. Įmonės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų norminiuose aktuose ir šiose Taisyklėse.

 

Šie Principai taikomi UAB „EKOPRODUKTAS“, ir Klientų kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „EKOPRODUKTAS“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

 

Sąvokos

 

Duomenų subjektas – tai bet kuris fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai ir kurio duomenis tvarko UAB „EKOPRODUKTAS“.

 

Asmens duomenys – tai, bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas) visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens tapatybės požymius;

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

UAB „EKOPRODUKTAS“ – juridinis asmuo, kuris nustato gautų duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

 

2.   Bendrosios nuostatos

 

2.1 Šiuose Principuose pateikiamos bendros nuostatos, kaip UAB „EKOPRODUKTAS“, tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose.

 

2.2. Duomenų subjekto pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami rinkodaros tvarkymo tikslais, kuomet Duomenų subjektas savo valią išreiškia  Sutikimu.

 

      2.3.UAB „EKOPRODUKTAS“, užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

 

2.4. Asmens duomenų tvarkymui UAB „EKOPRODUKTAS“, gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais UAB „EKOPRODUKTAS“, imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi UAB „EKOPRODUKTAS“, nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

 

 

Asmens duomenų kategorijos

 

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų bei išorinių šaltinių, kaip valstybės bei kitų trečiųjų šalių. Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos renka UAB „EKOPRODUKTAS“, kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

 

Asmens tapatybės duomenys, kaip – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.

 

Duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba.

 

Duomenys, susiję su profesija, kaip – duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą.

 

 

 

 

 

 

Duomenys, susiję su paslaugų teikimu, kaip – duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, paslaugų mokesčius.

 

Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, kaip – duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, asmeninius nustatymus, Kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie gyvenimo būdą, pomėgius, apie tai ar Klientas patenkintas paslaugomis .

 

Asmens duomenys, kaip – duomenys apie Asmens subjekto sveikatos būklę.

Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę;

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

 

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia UAB „EKOPRODUKTAS“, tvarkydamas asmens duomenis:

 

4.1 Santykių su Duomenų subjektais palaikymas ir galimybių naudotis UAB „EKOPRODUKTAS“ paslaugomis, sutarčių sudarymas, vykdymas ir administravimas.

 

Sutarties su Duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas, duomenų apie Duomenų subjektą atnaujinimas, siekiant užtikrinti jų teisingumą, naudojantis išoriniais ir vidaus registrais, kai tai yra

būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.

 

4.2 Duomenų subjekto nuomonės teiravimasis, rinkos tyrimai ir statistinių duomenų rinkimas

 

UAB „EKOPRODUKTAS“, ar UAB „EKOPRODUKTAS“, atsakingai pasirinktų partnerių paslaugų siūlymo Duomenų subjektui, įskaitant asmeninius pasiūlymus, tikslu, gavus Duomenų subjekto sutikimą arba siekiant UAB „EKOPRODUKTAS“, teisėto intereso, susijusio su papildomų paslaugų siūlymu.

 

4.3 Teisinių prievolių vykdymas ir tapatybės nustatymas

 

Vykdant teisės aktų ir tarptautinių susitarimų reikalavimus, siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, vykdant teisinę pareigą ar siekiant UAB „EKOPRODUKTAS“, teisėto intereso užtikrinti tinkamą rizikos ir organizacijos valdymą.

 

4.4 Piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymas ir tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimas

 

Siekiant suteikti galimybę naudotis elektroniniais kanalais ir užtikrinti jų naudojimosi bei veikimo kontrolę, užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir neteisėtam jų naudojimui informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant UAB „EKOPRODUKTAS“, teisėtų interesų, susijusių su galimybės naudotis UAB „EKOPRODUKTAS“, elektroninėmis paslaugomis sudarymu, naudojimosi jomis ir jų veikimo kontrole.

Siekiant tobulinti technines priemones informacinių technologijų infrastruktūrą, užtikrinti teikiamos paslaugos pritaikymą naudojamiems įrenginiams, kurti naujas UAB „EKOPRODUKTAS“, paslaugas, testuojant ir tobulinant technines priemones bei IT infrastruktūrą, siekiant UAB „EKOPRODUKTAS“, teisėto intereso, susijusio su techninių priemonių ir IT infrastruktūros tobulinimu.

 

4.5 Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas

 

Teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant UAB „EKOPRODUKTAS“, teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.

 

4.6 Pagrindinių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų laikymasis

 

Tvarkant asmens duomenis, privaloma laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų:

Asmens duomenys turi būti tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
Asmens duomenys turi būti renkami šiose Taisyklėse apibrėžtais tikslais, ir po to tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia asmens duomenų tvarkymui, nuolat atnaujinami;
Asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
Asmens duomenys turi būti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

 

Asmens duomenų gavėjai

 

Asmens duomenys yra perduodami gavėjams, tokiems kaip:

 

5.1 Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, UAB „EKOPRODUKTAS“, priežiūrą, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

 

5.2 UAB „EKOPRODUKTAS“ grupei priklausantiems juridiniams asmenims.

 

 

5.4 Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai UAB „EKOPRODUKTAS“, įgalioti duomenų tvarkytojai.

5.5 Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant, paskolų registrus, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą, vertybinių popierių registrus ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.

 

5.6 Skolų išieškojimo įmonės, kurioms perleidžiami reikalavimai į Duomenų subjekto .

 

 

6.   Geografinė tvarkymo teritorija

6.1 Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

 

6.2 Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba Klientas davė sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:

sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
Šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra Asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
Gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių
Ameri

Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“ ) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV ).

 

 

 

 

6.3 Klientas, pateikęs prašymą, gali gauti daugiau informacijos apie Asmens duomenų perdavimą už ES / EEE ribų.

 

8.   Asmens duomenų saugojimo laikotarpis bei konfidencialumas

 

8.1 Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su Duomenų subjektu sudarytų sutarčių pobūdį, UAB „EKOPRODUKTAS“, teisėtu interesu arba teisės aktų reikalavimais.

8.2 Įmonės darbuotojai, vadovo įsakymais paskirti tvarkyti asmens duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

8.3 Įmonės vadovas įsakymu paskiria atsakingą darbuotoją, kuris pasirašytinai supažindina naujai priimtus darbuotojus su Taisyklėmis ir užtikrina šių Taisyklių įgyvendinimą. (Priklausomai nuo tvarkomų duomenų apimties bei priskirtų funkcijų suderinamumo, Įmonė gali skirti vieną ar kelis atsakingus darbuotojus.)

8.4 Darbuotojai gali susipažinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenų rinkmenomis, su kuriais susipažinti ir juos tvarkyti jie buvo įgalioti.

8.5 Įmonės darbuotojai turi imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodami dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengiant nereikalingų kopijų darymo.

8.6 Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Įmonės darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

 

Kliento, kaip duomenų subjekto, teisės

 

Duomenų subjekto teisės aktų jam garantuojamas teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu apima teisę:

 

9.1 Reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, tvarkomi nesilaikant norminių aktų nuostatų.

 

9.2 Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).

 

9.3 Reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Duomenų subjektas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos, pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

9.4 Apriboti jo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį UAB „EKOPRODUKTAS“ įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti.

9.5 Gauti informaciją apie tai, ar UAB „EKOPRODUKTAS“, tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

 

9.6 Gauti jo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

 

9.7 Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

 

9.8 Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam.

 

9.9 Pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

 

 

Kontaktinė informacija

 

10.1. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į UAB „EKOPRODUKTAS“, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

 

10.2 UAB „Ekoproduktas“ kontaktiniai duomenys skelbiami UAB „EKOPRODUKTAS“, interneto svetainėje: www.ekoproduktas.com.

 

 

 

10.3. UAB „EKOPRODUKTAS“ paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys skelbiami UAB „EKOPRODUKTAS“ interneto svetainėje: www.ekoproduktas.com

 

 

Principų galiojimas ir pakeitimai

 

11.1           Klientai su šiomis Taisyklėmis gali susipažinti UAB „EKOPRODUKTAS“, internetiniame puslapyje: www.ekoproduktas.com

 

11.2.  UAB „EKOPRODUKTAS“, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šias Taisykles, informuodamas Klientą apie pakeitimus paskelbiant UAB „EKOPRODUKTAS“, internetiniame puslapyje.

11.3.  Įmonės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos dvejomis kalbomis – lietuvių ir anglų.